انواع باکت حمل بتون

انواع باکت حمل بتون

در مدلهای تخلیه زیر

تخلیه بغل

گیربکسی

نفربر