ستون ریز ریلی

ستون ریز ریلی

با ارتفاع قابل تنظیم تا 6 متر

مجهز به چرخ جهت جابجایی

سه فاز و تک فاز