پمپ بتون البا

پمپ بتون البا 550

موتور دویتس 912

سیستم عقب شویینگی شده

زیر شویینگی