پمپ بتون ارتفاع زن 3000

پمپ بتون ارتفاع زن 3000

شویینگ

PTU

با قابلیت پمپاژ بتون تا بیش از 25 طبقه

و بیش از 300 متر طول