پمپ بتون طرح شویینگ

پمپ بتون طرح شویینگ آلمان

موتور دویتس خورجینی آلمان

پمپ مادر بیلی 107

به همراه هفتاد متر لوله و اتصالات