شات کریت دست دوم

شات کریت دست دوم

T-13

با سیستم پیستونی و کمپرسور باد

چهل متر شیلنگ و نازل اصلی