موتور سه چرخ

موتور سه چرخ مصالح بر شهری

با موتور بریکس آمریکایی

مجهز به سیستم کمپرسی تخلیه بار هیدرولیک