دامپر تخلیه بلند

دامپر تخلیه بلند

سامبارون آلمان

با قابلیت تخلیه مصالح تا ارتفاع 2.60

با موتور دویتس هوا خنک فابریک