بلوک زن

انواع بلوک زنهای ساختمانی

با قالبهای متفاوت

تمام اتوماتیک و نیم اتوماتیک و دستی

دست دوم

آماده بکار