انواع بالابر

انواع بالابر ساختمانی

دست دوم

با دینامهای تک فاز و سه فاز

350 KG - 1 TON