دامپر سه طرف تخلیه

دامپر سه طرف تخلیه

تکنو ایس - پارس آرین

کم کارکرد

ترمزها دیسکی