پمپ بتون شویینگ 2000

پمپ بتون شویینگ 2000

با سیستم ساطوری

موتور دویتس 913

سوپردار

پمپ مادر 107

در حد نو