دیزل ژنراتور پرکینز 50

دیزل ژنراتور پرکینز

ژنراتور فابریک استامفورد

شاسی و باک

50KVA