موتور جوش موزا

موتور جوش موزا

ایتالیایی فابریک

دیزلی کم کارکرد

350A

2KW

برق دهی