موتور برق گازوییلی پطر 30

موتور برق گازوییلی

پطر انگلیسی

با ژنراتور ساخت دانمارک

30KW